Nowy Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec

Nowy Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Chmielowiec

Po ponad 10 miesiącach od odwołania z tej funkcji Krystyny Kozłowskiej, Premier powołała na Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Łukasza Chmielowca. Objął on urząd 30 października 2017 roku.

rzecznik praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta pełniący tę funkcję uprzednio – Krystyna Kozłowska – została odwołana z funkcji RPP w grudniu ubiegłego roku, jednocześnie powierzono jej wówczas funkcję pełniącej obowiązki (P.O) Rzecznika Praw Pacjenta do czasu wyłonienia nowego Rzecznika. Zawieszenie to trwało do 30 października 2018 roku, tj. objęcia przez Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca funkcji nowego Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta – obowiązki

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów. Jego zadania i obowiązki są określone  w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i należą do nich m.in.

  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;
  • opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;
  • współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;
  • przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;
  • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy; (czyt. http://blog.wizytadomowa.pl/kolejki-do-lekarzy-raport-nik )

Rzecznik może zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka o podjęcie działań wynikających z ich kompetencji.

Na podstawie www.rpp.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *