Kolejki do lekarzy nie maleją, trudniej o badania – raport NIK

Kolejki do lekarzy nie maleją, trudniej o badania – raport NIK

Pakiet kolejkowy i zwiększanie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przynosi oczekiwanych efektów. Kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją, nie skraca się też czas oczekiwania na większość zabiegów.

 

Kolejna już kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykonania zadań przez NFZ wykazała, że pomimo ponownego zwiększenia wartości umów zawartych przez NFZ ze świadczeniodawcami (tym razem o ponad 4 mld zł ) dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych w 2015 r. nadal się nie poprawił. Sytuacji nie poprawiło także wprowadzenie tzw. pakietu kolejkowego.

Pomimo zwiększenia środków  o ponad 4 mld zł w większości rodzajów oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych, poprawie nie uległy ani dostęp do świadczeń medycznych a średni czas oczekiwania na niektóre świadczenia wydłużył się.

NIK zwraca uwagę, że w 2015 r. NFZ nie zapewnił równego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich ubezpieczonych, co naruszało podstawową zasadę ustawy o świadczeniach, czyli zapewnienia ubezpieczonym równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Było to spowodowane m.in. nierównomiernym rozmieszczeniem kadry i placówek medycznych na terenie kraju.

Najdłużej na udzielenie świadczenia (a co za tym idzie – na przyjęcie do oddziału) trzeba było czekać w przypadku oddziałów: otorynolaryngologicznych dla dzieci (167 dni), audilogiczno-foniatrycznych (165 dni), leczenia oparzeń (162 dni), urologicznych dla dzieci (152 dni), otorynolaryngologicznych (131 dni) oraz chirurgii urazowo – ortopedycznej (129).

 

Na podstawie raportu Najwyższej Izby Kontroli
Pełna treść raportu tutaj: NIK.gov.pl